ایمان : سلام امیر جان
امیر : سلام...
ایمان : سلام دوستان عزیز ... در مباحث عمومی هواشناسی هم شرکت کنید ... منتظرتونیم
ایمان : سلام دوستان عزیز ... در مباحث عمومی هواشناسی هم شرکت کنید ... منتظرتونیم
نام : سلام
نام : سلام
اسد13 : س
اسد13 : س
اسد13 : س